Obchodní podmínky

PRO Sport Academy

PRO Sport Academy, s.r.o.
se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín

IČ: 09677542
DIČ: CZ09677542

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 120218/KSBR

Telefonní číslo: +420 731 671 904
Kontaktní e-mail: matej.okenka@prosportacademy.cz

Předmětem těchto všeobecných podmínek (dále jen "VOP") je úprava vzájemných práv a povinností společnosti PRO Sport Academy, s.r.o., Jateční 169, 760 01 Zlín, a návštěvníkem využívajících Služeb a prostoru PRO Sport Academy (dále jen Návštěvník).

Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu jednotlivého vstupného, předplatného nebo služby, které PRO Sport Academy nabízí.

 

 1. SLUŽBOU SE ROZUMÍ (dále jen Služba)

 • Jednorázový vstup za účelem individuálního tréninku, skupinové lekce, fyziotréninku, jógy, masáží či dalších Služeb dle aktuální nabídky PRO Sport Academy

 • Předplatné vstupů dle aktuálních nabídky PRO Sport Academy

 • Pronájem prostorů

 • Zapůjčení vybavení či další služby dle aktuální nabídky PRO Sport Academy

Nákupem jakéhokoliv Služby návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.

 

 1. REZERVACE SLUŽEB

Rezervaci Služeb jde provést těmito způsoby:

 • Osobně u dotyčně zodpovědné osoby za prováděné Služby

 • Pomocí vyplnění formuláře na stránkách www.prosportacademy.cz nebo rezervačního systému Reenio

 • Pomocí mailové adresy či telefonního čísla zodpovědné osoby za prováděné Služby


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Plata za Služby jde provést těmito způsoby:

 • Platba v hotovosti v prostorech PRO Sport Academy u dotyčně zodpovědné osobě za prováděné Služby

 • Platba skrze mobil na recepci PRO Sport Academy

 • Platba na fakturu (dle domluvy)

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) si vás dovolujeme upozornit, že na základě Vašeho souhlasu při registraci v PRO Sport Academy o Vás naše společnost bude sbírat osobní údaje, které jsou specifikovány v Prohlášení GDPR, které naleznete na stránkách www.prosportacademy.cz či na vyžádání v prostorách PRO Sport Academy u dotyčně zodpovědné osoby.

 

5. ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud dojde ke sporu mezi PRO Sport Academy a kupujícím, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující–spotřebitel může kontaktovat dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Českou obchodní inspekci sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

6. PROVOZNÍ ŘÁD PRO Sport academy

V prostorech PRO Sport Academy jsou pohyblivá čidla, která chrání PRO Sport Academy před případným vloupáním.

Pro vpuštění do prostor PRO Sport Academy je nutné mít rezervaci Služeb či být objednán na konzultaci u pracovníka PRO Sport Academy. Dotyčný, který tyto podmínky nesplňuje, nemusí být do prostorů vpuštěn.

Návštěvník PRO Sport Academy je povinen řídit se provozním řádem:

 1. Zakoupením Služeb Návštěvník potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu. A zároveň se zavazuje ho dodržovat. 

 2. Pro malé děti jsou prostory PRO Sport Academy nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru a vylézalo na stroje. 

 3. V rámci plnění Služeb je pověřená osoba (trenér) zodpovědná za klienta a přebírá plně zodpovědnost za bezpečí. V případě neuposlechnutí instrukcí pověřené osoby tato zodpovědnost zaniká.

 4. Každý Návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našich Služeb nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.) Za zdravotní stav návštěvníků nenese PRO Sport Academy zodpovědnost.

 5.  Za odcizení cenností jako např. peníze, hodinky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky a další, nese plnou zodpovědnost Návštěvník. 

 6. Před vstupem do prostor je každý Návštěvník povinen přezout se do čisté obuvi v prostoru schodů. Do prostor je vstup s tmavou podrážkou a ve znečištěné obuvi zakázán.

 7. Ke cvičení používá každý Návštěvník vlastní nebo zapůjčený ručník.

 8. Posilovací stroje a náčiní používá každý Návštěvník vždy šetrně a pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry a poslouchá instrukce trenéra.

 9. V případě, že Návštěvník poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit.

 10. Přenosná závaží a činky je dovoleno používat pouze v prostoru vymezeném ochranou gumovou podlahou.

 11. Zákaz vynášení vybavení mimo prostor vymezený gumovou podlahou.

 12. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a je povinen opustit veškeré prostory nejpozději do konce provozní doby.

 13. V případě zjištění jakéhokoliv poškození přístroje (činek, strojů) je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi PRO Sport Academy.

 14. V případě nevhodného chování v prostorách nebo vůči personálu, má PRO Sport Academy právo takové jedince z prostor PRO Sport Academy vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu.

 15. V prostorech PRO Sport Academy platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny vyklidit šatní skříňku.

 17. V případě, že si Návštěvník způsobí v rámci Služeb jakékoliv zranění, je povinen jej neprodleně oznámit dotyčně pověřené osobě za vykonávací Služby. Pokud tak neučiní, zpětné dovolávání odškodného je vyloučeno. 

 

7. PRAVIDLA PRO REZERVACE

 1. Zrušení rezervace je Návštěvník povinen oznámit nejpozději 24 hodin před započetím Služeb. V případě, že tak neučiní a zamezí tak ostatním zákazníkům se zarezervovat na daný termín a čas, bude mu účtována plná cena objednané Služby na základě e-mailové či telefonické výzvy. V případě, že na výzvu nebude reagovat, PRO Sport Academy má plné právo zamezit vstup do prostorů pro dotyčného návštěvníka. Toto ustanovení se nevztahuje na zásah vyšší moci ve smyslu zdravotních problémů (nečekané zhoršení zdravotního vztahu), úmrtí v rodině či další nepředvídatelných situacích, které Návštěvník nemohl předvídat 24 hodin před započetím Služeb.

 2. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůže Návštěvník dostavit v čas, vykonávací Služba je o tuto dobu zkrácena. Toto ustanovení se nikterak nedotýká povinnosti zaplatit za provedené Služby plnou částku.

 3. Vrácení nevyčerpaných částek – refundace

 1. Podmínkou pro získání nevyčerpaných částek Návštěvníka z předplacených služeb, je prokazatelný zánik Služeb na straně poskytovatele, na které byl kredit určen.

 2. Návštěvník může podat žádost o refundaci do 14 dnů od zániku těchto Služeb, každá další žádost o refundaci, podaná po tomto datu, nebude uznána jako platná a refundace neproběhne.

 3. Veškeré refundace budou zpracované do 10 pracovních dní od podání žádosti na recepci PRO Sport Academy

 4. Za případné refundace nejsou účtovány žádné poplatky.

 

8. PRAVIDLA PRO PŘEDPLATNÉ

 1. Předplatné si lze pořídit na danou Službu dle aktuální nabídky a dle aktuálních ceníků předplatného. Veškeré informace ohledně předplatného Návštěvník najde v prostorách PRO Sport Academy nebo je zodpoví zodpovědná osoba za prováděné Služby.

 2. Zakoupené předplatné je fixováno na jméno Návštěvníka, nelze jej předávat.

 3. V případě, že předplatné nebude využito v plné výši do jednoho (1) kalendářního roku od jeho zakoupení, zaniká jeho platnost.

 

9. PRAVIDLA PRO VOUCHERY

 1. Návštěvník, který je držitelem vícero stejných voucherů PRO Sport Academy, má právo stejný voucher uplatnit maximálně 1x. Tzn. V případě, že je Návštěvník držitelem např. dvou stejných voucherů na vstup zdarma, může Návštěvník voucher použít jenom jedenkrát.

 

10. PRAVIDLA PRO ONLINE TRÉNINKY

 1. PRO Sport Academy nenese žádnou odpovědnost za zranění, které si Návštěvník/Klient v rámci cvičení dle online tréninku vypsaným PRO Sport Academy vlastním přičiněním způsobí. Je logicky zakázáno vykonávat online trénink v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků apod.

 2. Online tréninky obsahují textové informace v plánovací platformě Training Peaks, případně i další obsah dle přání klienta (videa, vysvětlení, ...). Jeden trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut.
 3. Návštěvník/Klient nesmí nijak šířit obsah vytvořený PRO Sport Academy, nemá žádnou licenci daný obsah dále využívat mimo tréninky. Toto se týká i sdílení svých zkušeností např. na sociálních sítích.

 

24.10.2022 - PRO Sport Academy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.