Prohlášení GDPR

PRO Sport Academy

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává (příjemce osobních údajů)
Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce") je společnost PRO Sport Academy, s.r.o., Jateční 169, 760 01 Zlín, IČ: 09677542, DIČ: CZ09677542, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovnou značkou C 120218/KSBR.
Smlouva o společném zpracování mj. určuje odpovědnosti správců za plnění povinností podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů – Nařízení EU 2016/679 („Nařízení"). Osobní údaje od Vás získává PRO Sport Academy a plní za společné správce informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru.

Jaké osobní údaje správce zpracovává
Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, využívající služby, Váš fyzický stav, popřípadě námi pořízené fotografie.

Pro jaký účel Vaše údaje správce zpracovává
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to v souvislosti s nabízení služeb PRO Sport Academy, které jsou specifikovány v Obchodních podmínkách PRO Sport Academy. Správce údajů zpracovává:

Vaše osobní údaje pro tyto účely
• Plnění smluvního vztahu
• Evidence klientů
• Evidence potencionálních klientů
• Správa registrační platformy
• Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
• Zlepšení kvality služeb a vývoj nových
• Provádění analýz a měření
• Obchodní účely
• Účetní a daňové účely
• Komunikační a marketingové účely
• Plnění ostatních zákonných povinností

Vaše osobní údaje správce zpracovává konkrétně pro tyto účely
• E-mail, telefon, jméno a příjmení ze všech formulářů, které vyplňujete na stránkách www.prosportacademy.cz, pro obchodní, komunikační a marketingové účely.
• Fotografie a videa pro komunikační a marketingové účely PRO Sport Academy jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem

Na základě jakého právního důvodu správce zpracovává osobní údaje
• Oprávněný zájem správce údajů
◦ Jméno, příjmení, e-mail, telefon, využívaná služba, popř. osobní komentář, složí k obchodním účelům.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů.
◦ Slouží pro komunikační a marketingové účely

Odkud správce získává Vaše osobní údaje
Na základě vyplnění jakéhokoliv formuláře na stránkách www.prosportacademy.cz.

Co se stane, když neudělíte souhlas se zpracováním osobních údajů?
Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na právo správce zasílat Vám obchodní sdělení/newslettery PRO Sport Academy, které Vám poskytuje na základě vyplnění jakéhokoliv formuláře webu www.prosportacademy.cz

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Správce údajů má povinnost Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává, jakým způsobem je zpracovává, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je bude zpracovávat. Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu matej.okenka@prosportacademy.cz.

Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo aby údaje správce opravil. Požádat o opravu svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu matej.okenka@prosportacademy.cz.

Právo na výmaz dle čl. 17 GDPR
Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány
• Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání
• Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná
• Zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením
• Nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let
Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu matej.okenka@prosportacademy.cz.

Právo na omezení zpracování čl. 18 GDPR
V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek:
• Dokud správce neověří Vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte
• Zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů
• Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu matej.okenka@prosportacademy.cz.

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy či obchodních podmínek. Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu matej.okenka@prosportacademy.cz.

Právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR
Vaším právem je vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje správce zpracovává?
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí z obchodních podmínek PRO Sport Academy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů.

Osobní údaje správce zpracovává dle jejich užití po takto uvedenou dobu:
• pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel
• pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění
• pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem
• pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem
• v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Zpracování souborů cookies
Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.
Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 1. dubna 2018.

PRO Sport Academy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.